Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Nya former för ledarskap i socialt arbete, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A36
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- kritiskt problematisera och tillämpa klassiska och moderna teorier kring organisering och ledning av såväl privat, offentlig som ideell verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv
- identifiera behov av förändrings- och utvecklingsprocesser samt kombinera professionella och kreativa metoder för personalrelaterat och organisationsutvecklande ledningsarbete
- självständigt genomföra professionella samtal och hantera konflikter med individer och grupper ur ett arbetsledarperspektiv
- självständigt utföra muntlig och skriftlig presentation av en verksamhet ur det sociala arbetets perspektiv
- problematisera, värdera och hantera etiska dilemman i ledarskap på olika nivåer i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet
- visa insikt om ledares, medarbetares och medborgares olika roller och relationer i skilda organisationer och verksamheter med relevans för socialt arbete
- motivera betydelsen av såväl egna som andras värderingar och förhållningssätt i relation till rättsliga diskrimineringsgrunder och uppträda i enlighet med ett professionsetiskt förhållningssätt i socialt arbete
Kursinnehåll
Kursen syftar till att ge en insikt i och fördjupad kunskap om ledarskapets formella och informella förutsättningar och villkor för ledning av olika verksamheter inom välfärdssamhället. Kursen har sin teoretiska bas inom organisations- och ledarskapsteori med relevans för socialt arbete. Klassiska och moderna organisationsteorier studeras i relation till utmaningar och möjligheter i ledarskapet i såväl privat, offentlig som ideell verksamhet. Kursen inriktas mot kritisk granskning och analys av organisering och ledning av socialt arbete ur olika perspektiv. Ledningsstrategier i såväl offentligt, privat som ideellt styrda organisationer samt beteendevetenskapliga perspektiv på ledarskap och medarbetarskap kommer att behandlas. Samspelet mellan samhälle, organisation och individ står i fokus. Ledarens roll vid såväl intraprenad och entreprenörskap som professionell samverkan liksom arbete med grupper och grupprocesser inom socialt arbete studeras. Förändrings- och utvecklingsprocessens olika faser (planering, genomförande, uppföljning och utvärdering) studeras och analyseras och såväl informella som formella förutsättningar diskuteras. Vidare fördjupas kunskaper och färdigheter i kommunikation med relevans för ledning av verksamheter på olika områden inom välfärdssamhället med utgångspunkt i det sociala arbetets värdegrund.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av färdighetsträning, fält/praktikorienterade studier, föreläsningar, seminarier, projektarbete samt handledning. Studenterna förbereder sig individuellt eller i grupp inför föreläsningar och seminarier genom inläsning av litteratur, gruppvisa diskussioner samt arbete med specifika uppgifter.
Examination
Examinationen sker genom aktivt deltagande i obligatoriska seminarier, skriftliga individuella uppgifter samt genomförande och redovisning av projektarbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Nya former för ledarskap i socialt arbete
New forms of management in Social Work
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 745A36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.