Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Global and transnational social work, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A35
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- beskriva och analysera olika transnationella levnadsmönster,
- identifiera och värdera det sociala arbetets respons på sociala problem, kriser och social utsatthet i en globaliserad värld,
- förklara relevanta rättsprinciper och rättsregler och relatera dem till transnationellt socialt arbete,
- identifiera och kritiskt reflektera över teoretiska, metodologiska och etiska problem i samband med transnationellt socialt arbete,
- diskutera, kritiskt analysera och värdera socialt bistånds- och utvecklingsarbete.
Kursinnehåll
I kursen behandlas tre aspekter: Att leva transnationella liv, Globalisering av sociala problem och av lösningar på sociala problem, samt Socialt arbete utan gränser. Både individuella och strukturella perspektiv kommer att appliceras genom olika exempel, t ex i situationer präglade av kris och konflikt.
I kursen behandlas också olika metoder och sätt att organisera socialt arbete i globala kontexter. Socialt arbete som samhälls- och välfärdsarbete samt socialarbetares skiftande roller är i fokus. Inom ramen för detta granskas och analyseras konkreta projekt där såväl offentliga som frivilliga organisationer är aktörer och partners. Vidare kommer teoribildning inom globalt och transnationellt socialt arbete att diskuteras. Särskilt vikt kommer att läggas vid att lyfta fram etiska dilemman, exempelvis sammanhang där myndigheter/socialarbetare kan utmanas i sin nationella professionella identitet och kapacitet.
Internationella konventioner om mänskliga rättigheter och relevant EU – lagstiftning behandlas också i kursen.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning ges i form av föreläsningar, seminarier och individuella eller gruppvisa kursuppgifter som kan vara både skriftliga och muntliga. Ett projektarbete som genomförs i mindre grupper. Utöver detta ska den studerande utföra självstudier.
Undervisningsspråk är engelska.
Examination
Kursen examineras genom ett projektarbete, genomförda kursuppgifter, en hemtentamen samt aktivt deltagande i seminarierna. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs socionomexamen eller kandidatexamen i socialt arbete eller motsvarande. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Global and transnational social work
Global and transnational social work
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 745A35      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-02-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.