Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A34
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en avancerad nivå kunna:
- visa fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper om socialt förändringsarbete på individ-, familj-, och gruppnivå
- värdera hur sociala kategoriseringar som genus, klass, ålder och etnicitet påverkar det sociala arbetets problemformuleringar och hur detta förhållande kan relateras till samhällets insatser
- problematisera redan givna problemkategorier, sociala kategorier och maktordningar.
- diskutera och problematisera betydelsen av människors aktörskap och motståndskrafters möjligheter i förhållande till socialt förändringsarbete
- reflektera kritiskt om individers och familjers livslopp
- kritiskt granska teoretiska kunskaper om förhållningssätt i det sociala arbetet gentemot barn och vuxna i kris som skapar möjligheter och begränsningar
- tillämpa familje- och gruppinriktat socialt arbete
- värdera kreativitetens betydelse i förändringsarbete, kommunicera och använda kreativa arbetsmetoder
- kritiskt reflektera över och värdera det personliga och professionella förhållningssättet i relation till makt och mångfaldsperspektiv
Kursinnehåll
Kursen består av tre olika block. I det första blocket ingår att kritiskt analysera hur kategorisering och klientifieringsprocesser inom socialt förändringsarbete skapar möjligheter och begränsningar ur ett aktörs- och samhällsperspektiv. Studenten tränar på att utveckla handlingsberedskap och kompetens för det sociala arbetet som består i förmågan att kunna omvärdera och omformulera problem och dess avsedda lösningar i förhållande till sociala kategorier som genus, klass, ålder och etnicitet. I det andra blocket studeras sedan familjens livslopp där normativa föreställningar problematiseras ur makt- och mångfaldsperspektiv. Här problematiseras särskilt teorier om kriser och krisarbete. I det tredje blocket ingår teorier och metoder i socialt förändringsarbete med individ, familj och grupp där kreativitetens betydelse för sociala kategoriseringar, problemformuleringar och arbetssätt prövas och diskuteras.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av fältstudier, färdighetsträning, föreläsningar, samt studenthandledda seminarier. Studenterna förbereder sig individuellt, i par och i hel arbetsgrupp inför dessa seminarier. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom aktivt deltagande i färdighetsträningar och seminarium samt skriftliga individuella arbeten. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs minst kunskaper motsvarande 150 hp i socialt arbete eller motsvarande relevant ämne. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Social kategorisering, motstånd och kreativitet i socialt arbete
Social categorisation, resistance and creativity in Social Work
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 745A34      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad        
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-02-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.