Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Handledning och lärande, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete
Ämnesområde Socialt arbete - SS2
  Kurskod   745A24
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- utföra kvalificerade handledningsuppdrag för professionsutveckling
- kritiskt granska och värdera olika perspektiv på lärande och lärandeprocesser
- situationsbaserat kunna välja och tillämpa olika kommunikativa färdigheter.
Kursinnehåll
Centrala teman i kursen är teorier om lärande och lärandeprocesser. I kursen problematiseras och prövas olika förhållningssätt vid handledning som syftar till att stärka professionell utveckling. I kursen ingår att utifrån såväl lärandeteorier som genus, etnicitet, klass och ålder reflektera över olika handledningsuppdrag. Speciell vikt läggs vid etik och ansvarsfrågor.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier samt kommunikationsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras dels genom en individuell uppgift som presenteras såväl muntligt som skriftligt, dels genom tillämpning av kommunikativa färdigheter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen eller motsvarande från exempelvis socionomutbildning eller annan professionsutbildning. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Handledning och lärande
Tutoring and Learning
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 745A24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-06-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.