Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Examensarbete inom socialt arbete, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde
  Kurskod   745A14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa fördjupade teori- och metodkunskaper inom de forskningsanknutna specialiseringarna inom socialt arbete, samt även kunna referera och värdera tidigare forskning inom detta område,
- redogöra för relevanta teorier och metoder,
- reflektera över forskningsetiska problem
Kursinnehåll
Metodkurs (10p):
Vetenskapsteoretiska perspektiv med relevans för socialt arbete
Den socialvetenskapliga forskningens traditioner och framtida utveckling
Socialvetenskapliga forskningsmetoder
Forskningsetik, etisk ansökan

Fördjupning inom en av specialiseringarna (10p):
- Äldre och åldrande
- Socialpedagogiken i samhället

Undervisning/Arbetsformer
Problembaserat lärande är den pedagogiska filosofi och metod som används vid Hälsouniversitetet. I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning och seminarier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i problembaserat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande.
Examination
Formerna för examination är etisk ansökan, litteraturstudie och uppsatsarbete inom en av specialiseringarna samt opponent- och respondentskap, där utöver närvaro vid uppsatsseminarier.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs socionom- eller social omsorgsexamen, eller motsv.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Examensarbete inom socialt arbete, avancerad kurs
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 745A14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.