Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Examensarbete inom socialt arbete, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde
  Kurskod   745A14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa fördjupade teori- och metodkunskaper inom de forskningsanknutna specialiseringarna inom socialt arbete, samt även kunna referera och värdera tidigare forskning inom detta område,
- redogöra för relevanta teorier och metoder,
- reflektera över forskningsetiska problem
Kursinnehåll
Målet med examensarbetet är att studenten skall utveckla sin förmåga att på ett vetenskapligt sätt avgränsa ett problemområde med relevans för forskning inom socialt arbete.

Metodkurs (15 hp)
De områden som fokuseras är:
* Vetenskapsteorietiska perspektiv med relevans för socialt arbete
* Den socialvetenskapliga forskningens traditioner och framtida utveckling
* Socialvetenskapliga forskningsmetoder
* Forskningsetik, etisk ansökan

Examensarbete inom en av specialiseringarna (15 hp):
- Äldre och åldrande
- Socialpedagogiken i samhället

Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning och seminarier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i studentcentrerat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Kontinuerlig utvärdering ingår i problembaserat lärande. Förutom detta ska den studerande utföra självstudier.
Examination
Formerna för examination är etisk ansökan, litteraturstudie och uppsatsarbete inom en av specialiseringarna samt opponent- och respondentskap, där utöver närvaro vid uppsatsseminarier.



Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet särskild behörighet minst 60 poäng (89 hp) godkända inom socialt arbete eller social omsorg samt en godkänd uppsats på fördjupningsnivå inom samma ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Examensarbete inom socialt arbete, avancerad kurs
Thesis in Social Work
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 745A14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SAA   SA