Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Den äldre människan i samhället, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde
  Kurskod   745A13
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:
- använda fördjupad kunskap om den äldre människans villkor både på individ-, grupp- och samhällsnivå,
- kritiskt analysera hur bilden av äldre förmedlas,
- demonstera förståelse för äldres villkor i ett välfärds- och socialpolitiskt perspektiv,
- tillämpa den fördjupade kunskapen som inhämtats om den äldre människan ur ett livsloppsperspektiv.
Kursinnehåll
-Teoretiska perspektiv och forskning om den äldre människan och åldrandet
-Individens åldrande utifrån ett livsloppsperspektiv
-Välfärd, socialpolitik och det sociala medborgarskapet
-Maktstrukturer; kön, klass, etnicitet, ålder
-Bilden av äldre i samhället och i det offentliga samtalet
Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning och seminarier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i studentcentrerat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Examination
Formerna för examination är seminarieuppgifter och ett individuellt fördjupningsarbete utifrån något av kursens teman. Student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har rätt att genomgå examinationen vid ytterligare fyra tillfällen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs Social omsorgsexamen, eller motsv.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Den äldre människan i samhället, avancerad kurs
Elderly people in society
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 745A13      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SAA   SA  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-11-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.