Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Äldreomsorgens mångfald, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde
  Kurskod   745A12
Mål
Efter avslutade kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för äldreomsorgens innehåll och förändrade inriktning under senare årtionden
- redogöra för äldreomsorgens organisering samt personalens professionalisering med betoning på möten mellan äldreomsorgens olika personalkategorier och den äldre människan.
Kursinnehåll
Äldreomsorgens utveckling och värdegrund.
-Ideologier och politiska strömningar som styr äldreomsorgen
-Äldreomsorgens vardag och organisering – institutioner och aktörer
-Frivilligt arbete i relation till det formella omsorgssystemet
-Äldreomsorgens organisation studeras ur såväl ett makro- som ett mikroperspektiv

Kommunikation och professionalisering.
-Kompetens och professionalitet i yrkesroller utifrån ledarskaps- och handläggningsperspektiv
-Kommunikation i mötet mellan den professionella yrkesutövaren och den äldre människan
-Mångkulturella aspekter inom äldreomsorgen, etnicitet samt frågor om mångfald bland äldreomsorgens personal och i den äldre människans vardagsliv
- aktuella teoribildningar organisationsteori, ledarskapsteori, professionsteori, kommunikationsteori, samt socialgerontologisk teori

Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning, seminarier och fältstudier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i studentcentrerat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar.
Undervisningsspråk: Svenska.
Examination
Examination sker vid kursens slut via ett verksamhetsförlagt fördjupningsarbete. Uppgiften ska ge studenterna möjlighet att föra samman teoretisk kunskap med praktiskt social omsorgsarbete eller ledning av det samma. Student som inte godkänts vid ordinarie examinationstillfälle har rätt att genomgå examinationen vid ytterligare fyra tillfällen.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs social omsorgsexamen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Äldreomsorgens mångfald, avancerad kurs
Older People in Society
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 745A12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SAA