Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Mångfald och förändring i socialpedagogiskt arbete, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde
  Kurskod   745A08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- demonstrera fördjupade kunskaper om hur kategorier som genus, klass, etnicitet och generation används för att både bevara och förändra rådande makthierarkier,
- kritiskt granska och problematisera redan givna kategorier samt förmåga att kategorisera individ, grupp och samhälle som
samhällsfenomen.
- visa prov på utvecklad handlingsberedskap och kompetens för det socialpedagogiska arbetet som består i förmågan att kunna omvärdera
- omformulera redan fasta kategorier och maktordningar.
Genom synliggörandet av dessa maktordningar kan den studerande tillägna sig kunskaper om hur sociala problem skapas och vidmakthålls.
Kursinnehåll
Kursen behandlar
-olika teoribildningar om synen på normalitet och avvikelse
-hur normalitet och avvikelser kommer till uttryck och behandlas inom socialpedagogiska praktiker
-makt och socialpedagogiskt arbete
-sociala konstruktioner av klientskap.
Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning och seminarier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i studentcentrerat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.
Examination
Examination sker vid kursens slut via ett verksamhetsförlagt fördjupningsarbete. Uppgiften ska ge studenterna möjlighet att föra samman teoretisk kunskap med praktiskt förändrings- och samhällsarbete.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs social omsorgsexamen eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Mångfald och förändring i socialpedagogiskt arbete
Diversity and change in social pedagogic work
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 745A08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SAA