Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialpedagogiken i samhället, avancerad kurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialt arbete - SAA
Ämnesområde
  Kurskod   745A07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera fördjupade kunskaper om socialpedagogikens teoretiska
grunder och visa prov på fördjupad förståelse för dess roll i samhället,
- kritiskt analysera socialpedagogikens olika uttrycksformer och möjligheter i socialt förändringsarbete ur ett aktörs- och samhällsperspektiv,
- använda fördjupade kunskaper i och reflektera över olika aktörers villkor i relation till socialpedagogiska processer i samhället.
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- socialpedagogik i teori och praktik,
- pedagogiska processer i socialt förändringsarbete,
- socialpedagogik ur ett aktörsperspektiv,
- strukturella villkor i välfärdssamhället,
- institutionella verksamheter och institutionellt ordningsskapande
Undervisning/Arbetsformer
I undervisningen utnyttjas olika metoder såsom föreläsningar, litteraturstudier, artikelgranskning och seminarier. De egna frågorna och problemformuleringarna utgör grunden i studentcentrerat lärande. Centralt är att ta ansvar i lärandet, att söka och värdera kunskap, träna samarbete och att kunna möta förändringar. Självstudier är ett nödvändigt komplement till undervisningen.
Examination
Formerna för examination är seminarieuppgifter och ett individuellt fördjupningsarbete utifrån något av kursens teman.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs social omsorgsexamen eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialpedagogiken i samhället, avancerad kurs
Social Pedagogic in Society
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 745A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialt arbete - SAA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SAA   SA