Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Sustainable Development in the Global Context, 15hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   744G05
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to “Engelska B” is required, or an international proficiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213. At least one year of full-time undergraduate studies.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Sustainable Development in the Global Context
Sustainable Development in the Global Context
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 744G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     VNA