Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Biogasprocessen, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Miljövetenskap - MV1
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   744A16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för grundläggande mikrobiella processer som ansvarar för biogasproduktion och beskriva den känsliga balansen i den anaeroba nedbrytningskedjan,
- identifiera och diskutera orsaken till en processtörning och ge förslag på hur man kan bota och styra processen,
- känna till terminologin som är relevant för processen och definiera centrala begrepp och utföra relevanta beräkningar i förhållande till olika aspekter av processen.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en teoretisk och en praktisk del. Biogasprocessens mikrobiologi som styrs av de material som nyttjas behandlas först teoretiskt. Planering och konstruktion av biogasanläggningar för olika tillämpningar, inklusive system för kontroll och behandling av rötrester är viktiga ingredienser. Dessutom kommer hygieniska, energibalans, ekonomiska och miljörelaterade aspekter att diskuteras. Den praktiska delen av kursen omfattar drift av reaktorer i lab-skala. Försöken kommer att användas för att exemplifiera biogaspotential, kinetik och hydrauliska retentionstider relaterade till olika substrat.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är baserad på föreläsningar, seminarier och praktiska övningar med biogasreaktorer i lab-skala. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska.
Examination
Examinationen sker i form av skriftliga redovisningar och muntliga presentationer samt aktivt deltagande vis seminarier. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 180 hp där minst 90 högskolepoäng i kemi / biologi eller motsvarande. Dokumenterade kunskaper i engelska motsvarande Engelska B ", dvs engelska som modersmål eller ett internationellt erkänt test, t ex TOEFL (minst betyg: pappersbaserade 575 + TWE-poäng 4,5, internetbaserade 90 TWE-poäng 20), IELTS, akademiska (minst poäng : Totalt band 6,5 och inget delmoment under 5,5) eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Biogasprocessen
The Biogas Process
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 744A16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Miljövetenskap - MV1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad     MV1   NA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-06-14 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.