Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
The Biogas Process, 7,5hp
 
Kurskategori Singel Subject Course
Huvudområde Vatten i natur och samhälle - VNA
Ämnesområde
  Kurskod   744A07
Mål
The student should aquire knowledge and practical attainments in anaerobic microbiology and process designs applied to different substrates for use in biogas processes. It also includes the implementation and control means of the process. Logistic and economical aspects of the applied biogas process will also be discussed.
Kursinnehåll
The course contains a theoretical and a practical part. The microbiology of the biogas process as ruled by the used substrate is first treated on a theoretical level. Planing and construction of biogas plants for different applications including control systems and logistics regarding substrat supply and treatment of the fermented residue as well as hygienic, system energetic and economical and environmentally related aspects are also important parts of the theoretical course-part. The practical part of the course involves different kinds of lab-scale reactors which will be used to exemplify the biogas potential, kinetics and hydraulic retention times related to different substrates.
Undervisning/Arbetsformer
The course is based on lectures and practical exercises using lab-scale bioreactors. In addition education visits, including some practical work to a number of biogas plants will be performed.
Examination


Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Documented knowledge of English equivalent to “Engelska B” is required, or an intenational profiency test, e.g. TOEFL, minimum score 550/213”.
To be eligible to the course the student must, except the general entrance requirements have fulfilled 120 ECTS whereof at least 90ECTS in chemistry/biology/environmental science or equivalent.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
The Biogas Process
The Biogas Process
 
Kursansvarig är: Tema - Institutionen för Tema
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 744A07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Vatten i natur och samhälle - VNA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     VNA   NA