Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Migration, integration och rasism, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Etnicitet och migration
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   742G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för migrationens betydelse i framväxten av moderna samhällen
- reflektera över hur migration, integration och rasism förstås i nutida vetenskapliga sammanhang
- diskutera etiska frågor som väcks av begreppen migration, integration och rasism.
Kursinnehåll
I kursen tillhandahålls grundläggande kunskaper om migrationens historia, hur den påverkar Sverige och Europa med omvärld, hur den reglerats av politiska regelverk och präglats av arbetsmarknad och ekonomiska förhållanden. I kursen presenteras också kritiska perspektiv på integration och segregering av migranter under olika historiska omständigheter. Slutligen förmedlas kunskaper om hur samhällelig tillhörighet och uteslutning ofta bestäms av etniska och kulturella identiteter, och om hur dessa identiteter i sin tur skapas och upprätthålls både genom kulturella traditioner och vardagspraktiker.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen grundar sig på studentaktiva arbetsformer. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier samt individuella och gruppvisa övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker genom en avslutande muntlig och skriftlig uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För behörighet gäller grundläggande behörighet samt områdesbehörighet 1 (HiA och ShA) samt Eng B eller Områdesbehörighet A1 (historia 1b alternativt historia 1a1 + 1a2 och samhällskunskap 1b alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Migration, integration och rasism, grundkurs
Critical Cases in ethnic and migration studies
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2015-00705   Kurskod: 742G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Etnicitet och migration          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.