Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in Ethnic and Migration Studies
Huvudområde Etnicitet och migration
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   742A25
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna:
- redogöra för hur kulturella och estetiska uttryck bidragit till att upprätthålla föreställningar om ras och etnicitet i europeiska historia;
- analysera hur estetiska berättelser och bilder kan problematisera och ifrågasätta stereotypiska framställningar av rasindelningar, etniska grupper, migranter och migration;
- utföra historiskt grundade bedömningar av yttrandefrihetsprincipen i förhållande till förbud mot diskursivt våld med avseende på samtida framställningar av ras och etnicitet.

Kursinnehåll
Kursen behandlar sambandet mellan kulturella och estetiska uttryck – exempelvis litterärt berättande, bildkonst, film, fotografi och scenkonst – och ras, etnicitet och migration. Utgångspunkten för kursen är att kulturella och estetiska uttryckssätt ger särskilda möjligheter att förstå vissa aspekter av etnicitet och migration, exempelvis fabricerandet etniska stereotyper, interkulturella möten eller exilens och diasporans erfarenheter. I kursen undersöks estetiska tendenser och genrer där ras och etnicitet har en särskilt framträdande roll, som karikatyren, primitivismen, reseskildringen och krigsjournalistiken. Studenterna gör fördjupade undersökningar av samtidsdebatter där konsten och kulturen fungerat som en arena för nya former av rasifiering såväl som nya fromer av antirasism. I detta sammanhang studeras även hur samtida föreställningar om ras, etnicitet, kön och migration kan analyseras i förhållande dels till yttrandefrihetsprincipen, dels till förbudet mot diskursivt våld. I kursen tillämpas genomgående ett intersektionellt perspektiv på etnicitet och migration.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.
Examination
Examination på kursen sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande.

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts
Race, Ethnicity and Migration in Culture and the Arts
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2015-00705   Kurskod: 742A25      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Etnicitet och migration          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.