Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Class, Labour migration and Globalization, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in Ethnic and Migration Studies
Huvudområde Etnicitet och migration
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   742A23
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna
- kritiskt granska teorier om migration, social- och arbetsmarknadsregimer på global, regional och nationell nivå;
- länka gränsöverskridande klassbildning med migration och segmentering av arbetsmarknaden i den globala politiska ekonomin;
- identifiera och demonstrera centrala problem och debatter inom litteratur och aktuella politiska dilemman på global, regional och nationell nivå;
- redogöra för viktiga demografiska utmaningar och hur de är relaterade till migration.
Kursinnehåll
Kursen behandlar internationell migration, nya arbetsmarknadsregimer och transnationell klassbildning i globalt sammanhang. Mot bakgrund av den globala ekonomiska krisen och nyliberala politiska åtgärder introducerar kursen aktuella problem med växande ojämlikhet mellan och inom länder och den roll som migrationen antas ha för att möta dessa utmaningar. Frågor om medborgarskap, integration och utanförskap inom den post-fordistiska kapitalismen kopplas till centrala begrepp som ras, rasifiering, etnicitet och genus. Detta inbegriper frågor om ojämlik migration, ekonomins informalisering, arbetslivets prekarisering, segmenteringen av arbetskraft utifrån etnicitet, ras och genus, samt transnationella klassformationer. Fokus läggs vid analys och problematisering av nya klassbildningar och utforskandet av åtstramningsåtgärdernas följder för utsatta arbetstagare.
Kursen kommer också att ta upp demografiska utmaningar och frågan om hur migrationsregimer interagerar med välfärds- och genusregimer med avseende bland annat på frågor som globala produktionskedjor, distribution, erkännande och representation. På kursen studeras även begrepp som globala värdekedjor i anknytning till migrerande arbetstagare samt cirkulär migration i anknytning till prognoser om arbetskraftsbrist i det "åldrande Europa" och om underskott i vård-, omsorgs- och tjänstesektorn.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.
Examination
Examination sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande.

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Class, Labour migration and Globalization
Class, Labour Migration and Globalization
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2015-00075   Kurskod: 742A23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Etnicitet och migration          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.