Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
The World System in the Post-colonial Era, 7,5hp
 
Kurskategori Master´s programme in Ethnic and Migration Studies
Huvudområde Etnicitet och migration
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   742A22
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på avancerad nivå kunna:
- identifiera, redogöra för och diskutera olika teorier om internationalisering, världssystemet och globalisering, inklusive centrala begrepp som kolonialism, imperialism och modernisering;
- analysera de inom kursen presenterade forskningstraditionerna kring globalisering och internationell migration,
- kritiskt bedöma och ifrågasätta kopplingen mellan migration och utveckling,
- utvärdera och analysera migrationsregimer och policyresultat på nationell, regional och global nivå.
Kursinnehåll
Kursen introducerar studenterna till centrala teoretiska bidrag som med kritiskt och historiskt perspektiv länkar ihop globalisering och internationell migration. Kursen ger ett integrerat perspektiv på politisk ekonomi i förhållande till internationell migration, dess former, orsaker och konsekvenser. Studenter introduceras bl.a. till perspektiv kring världssystem och nord-syd relationer, i en kritisk diskussion nationalism, etnocentrism och orientalism.
Olika teorier presenteras och diskuteras kring sambandet, spänningar och motsättningar mellan utveckling och migration. Internationella aktörer och staters roller diskuteras och analyseras i förhållande till politisk styrning och policys som syftar till att lösa problem vilka orsakas av ojämlikheter globalt och lokalt, via bistånd/samarbete, migration, utveckling och omfördelande välfärdspolitik.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av seminarier, föreläsningar, grupparbeten och individuella arbeten. Den studerande förväntas vara väl förberedd inför föreläsningar och ha fullgjort givna uppgifter inför seminarier. Kursen ges på engelska.
Examination
Examination på kursen sker genom aktivt seminariedeltagande och skriftliga uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Kandidatexamen med humanistisk, samhälls-, kultur-, beteende-, natur-, vårdvetenskaplig eller konstnärlig inriktning eller motsvarande.

Dokumenterad kunskap i engelska motsvarande Engelska 6
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
The World System in the Post-colonial Era
The World System in the Post-colonial Era
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2015-00705   Kurskod: 742A22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Etnicitet och migration          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.