Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Modeller och metaforer för samhälle och människa i socialantropologiska perspektiv, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741G21
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för utvecklingen och konsekvenserna av olika modeller och metaforer för samhälle och människa ur socialantropologiska perspektiv
- tillämpa socialantropologiskt synsätt vid studier av det egna och andras samhällen.
Kursinnehåll
Kursen behandlar modeller och metaforer för samhälle och människa, kollektiv och individ, i olika samhällen och ur socialantropologiska perspektiv. Stor vikt läggs vid att lära sig använda kritiska socialantropologiska perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier, föreläsningar, självstudier, samt individuell skrivuppgift.
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Modeller och metaforer för samhälle och människa i socialantropologiska perspektiv, grundkurs
Models and metaphors for/of society and man: social anthropological perspectives
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 741G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.