Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Den ekonomiska människan: kulturella perspektiv på pengar, föremål och status, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741G18
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera och beskriva olika socialantropologiska perspektiv på människan som ekonomisk aktör
- redogöra för kulturella variationer mellan olika ekonomiska system
- ge exempel på hur uppfattningar om individualitet, status och olika ekonomiska system samspelar med och formar varandra
- tillämpa ett socialantropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.
Kursinnehåll
Kursen behandlar socialantropologiska perspektiv på människan som ekonomisk aktör. Kursens fokus ligger på hur ekonomiska system och kulturella uppfattningar om individualitet och status samspelar med och formar varandra.. Stor vikt läggs vid att lära sig använda ett kritiskt socialantropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier, föreläsningar, samt individuell skrivuppgift. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Den ekonomiska människan: kulturella perspektiv på pengar, föremål och status, grundkurs
The economic human being: cultural perspectives on money, objects and status
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 741G18      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.