Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Introduktion till socialantropologi: upptäck andras världar, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741G16
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- identifiera socialantropologins centrala forskningsfält och tillämpningsområden
- beskriva socialantropologins grundläggande begrepp och metoder och förklara hur dessa kan användas
- tillämpa ett socialantropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.
Kursinnehåll
Kursen ger en introduktion till ämnet socialantropologi, dess grundläggande begrepp, forskningsfält och tillämpnings-områden. Stor vikt läggs vid att lära sig använda ett kritiskt socialantropologiskt perspektiv vid studier av det egna och andras samhällen.
Undervisning/Arbetsformer
Litteraturstudier, föreläsningar, samt individuell skrivuppgift. Därutöver ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en individuell skriftlig uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Introduktion till socialantropologi: upptäck andras världar, grundkurs
Introduction to social anthropology: discover other people’s worlds
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 741G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-04-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.