Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741G15
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redovisa antropologins teoretiska utveckling;
- redogöra för hur socialantropologi används för att analysera kulturella processer i en värld av ökad globalisering;
- tillämpa socialantropologiskt synsätt och teori i skriftlig form.
Kursinnehåll
Antropologins historia I, 7,5 högskolepoäng
(The History of Anthropology I)
Genom läsning och analys av utvalda socialantropologiska verk behandlar delkursen ämnets klassiska idéutveckling.

Antropologins historia II, 7,5 högskolepoäng
(The History of Anthropology II)
Genom läsning och analys av utvalda teoretiska nyskapare inom socialantropologi behandlar delkursen ämnets moderna idéutveckling.

Modernitet: Globala system och transnationella processer, 7,5 högskolepoäng
(Modernity: Global Systems and Transnational Processes)
Delkursen behandlar moderna och postmoderna fenomen, som globalisering och transnationalism, etnisk identifikation och nationalstatens omvandling.

Uppsats, 7,5 högskolepoäng
(Intermediate Level Thesis)
Delkursen innebär ett självständigt, individuellt arbete i skrift (uppsats), i vilket teoretiska perspektiv från socialantropologin används för att analysera ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
De tre första delkurserna examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av varje delkurs genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen). Den fjärde delkursen examineras genom ett självständigt arbete i skrift (uppsats). Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Socialantropologi grundkurs med minst 22,5 hp godkända inklusive uppsats.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 2, fortsättningskurs
Social Anthropology 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 741G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-03-25 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.