Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
I kulturens spegel. Antropologiska perspektiv på vårt eget samhälle, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741G14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på grundläggande nivå kunna:
- redogöra för socialantropologiska perspektiv på människan som kulturell skapare av normer och sociala regler,
- synliggöra det underförstådda skapandet av normer och regler, på ett kritiskt och reflekterande sätt,
- redogöra för socialantropologiska perspektiv på individens förhållande till kulturella och sociala strukturer.
Kursinnehåll
Kursen tar sin utgångspunkt i föreställningar om det västerländska samhället. Kursen inriktar sig på normer och sociala regler som kulturella uppfattningar, och sätt att synliggöra dessa, på ett kritiskt och reflekterande sätt. Till exempel sker detta genom att diskutera hur ett ’spegelvänt’ samhälle kan se ut, och vad ett sådant samhälle säger om det existerande systemet av normer och regler;. Vidare behandlas frågor om individens ’fria’ val i förhållande till kulturella och sociala strukturer.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom aktivt deltagande i seminarium och skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
I kulturens spegel. Antropologiska perspektiv på vårt eget samhälle
In Culture's Mirror - Anthropological Perspectives on Our Society
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 741G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.