Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvinnligt, manligt, mänskligt, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741G11
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en grundläggande nivå kunna:
- redogöra för antropologiska och socialkonstruktivistiska genusteorier
- redogöra för betydelsen av genus i människors dagliga liv i olika samhällen
- tillämpa ett socialantropologiskt synsätt på tvärkulturella variationer av kön- och genuskonstruktioner.
Kursinnehåll
Under kursen studeras
- antropologiska och socialkonstruktivistiska genusteorier
- hur genus konstrueras, uttrycks och påverkar människors liv i såväl det svenska som andra samhällen
- likheter och skillnader mellan olika kulturella konstruktioner av genus, och vilka inom- och tvärkulturella förhandlingsmöjligheter som kan finnas.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består av undervisning i form av föreläsningar, seminarier och arbete i grupp. Den studerande ska aktivt och under eget ansvar tillgodogöra sig innehållet i kurslitteraturen samt aktivt delta i seminarierna.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvinnligt, manligt, mänskligt, grundkurs
Female, Male and Human: The Cultural Construction of Gender, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2009-00139   Kurskod: 741G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SBA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-03-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.