Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kvinnligt, manligt, mänskligt, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   741G09
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- visa kännedom om genusteorier,
- redogöra för betydelsen av kön och genus i människors dagliga liv,
- reflektera över kön och genus variationer i ett tvärkulturellt, socialantropologiskt perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar
- genusteorier, med inriktning på hur åtskillnad mellan kvinnor och män uppstår och förändras i människors dagliga liv;
- hur manlighet och kvinnlighet konstrueras, uttrycks och fungerar i olika samhällen;
- möjliga och varierande samspel mellan sociala, kulturella, ekonomiska och politiska faktorer i samhälleliga genusstrukturer.

Undervisning/Arbetsformer
Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Undervisningen består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kvinnligt, manligt, mänskligt, grundkurs
Female, Male and Human: The Cultural Construction of Gender
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 741G09      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SBA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.