Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Etnicitet och migration, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   741G08
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- visa kännedom om migrationsprocesser i ett historiskt och internationellt perspektiv,
- redogöra för teorier om relationerna mellan migration och etnicitet.
Kursinnehåll
Under kursens gång studeras
- teorier om relationerna mellan migration och etnicitet,
- migrationsprocesser i ett historisk och internationellt perspektiv,
- etnicitet och migration i belysning av svensk invandringspolitikens framväxt, mål och medel och kontinuerliga förändring.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Undervisningen består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtenta).Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Etnicitet och migration, grundkurs
Ethnicity and Migration
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 741G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SBA   HU