Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Världen och Europa, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   741G06
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- förklara historiska och nutida förhållandet mellan Europa och de s k utvecklingsländerna, utifrån samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv;
- redogöra för teorier kring utvecklings-, moderniserings- och globaliseringsprocesser.
Kursinnehåll
Kursen behandlar
- utvecklingsteoriernas historia;
- samhälls- och kulturvetenskapliga perspektiv på förhållandet mellan Europa och de s k utvecklingsländerna.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande genom skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen).Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Världen och Europa, grundkurs
The World and Europe
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07_41   Kurskod: 741G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SBA   HU