Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturkontraster, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   741G05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redogöra för hur begrepp som etnicitet och kulturell identitet kan analyseras med hjälp av olika samhälls- och kulturvetenskapliga teorier,
- reflektera över egen och andras förståelse i förhandlingar om identitet.
Kursinnehåll
Under kursens gång studeras
- grundläggande teorier om kultur och etnicitet;
- idéer om svenskhet och invandrarkultur så som de uttrycks i förhandlingar om identitet;
- utbildnings- och undervisningsfrågor relaterade till uppfattningar om etnicitet och kulturell identitet i ett tvärkulturellt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Kursens arbetsformer utgörs av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Undervisningen består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturkontraster, grundkurs
Cultural Studies
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 741G05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SBA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.