Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Människans plats på jorden i socialantropologiska perspektiv, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   741G04
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- uppvisa kunskap om socialantropologiska perspektiv på platsens och rummets betydelse för människors identitet i olika samhällen.
Kursinnehåll
Kursen behandlar med ett genomgående tvärkulturellt perspektiv
- samhälls- och kulturvetenskapliga teorier om identitet, plats och rum;
- idéer om globaliseringens och den ökande rörlighetens påverkan på människors uppfattningar om plats och identitet.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen).

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Människans plats på jorden i socialantropologiska perspektiv, grundkurs
Social Anthropological Perspectives on Human Situatedness, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 741G04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SBA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-05-19 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.