Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   741G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- använda fördjupade kunskaper i kulturanalys och förståelsen av samhällsvetenskapliga teorier och metoder,
- redovisa kännedom om och praktisk erfarenhet av socialantropologiska forskningsmetoder,
- självständigt genomföra ett begränsat vetenskapligt arbete baserat på eget inhämtat material.
Kursinnehåll
Aktuell teori, 7,5 högskolepoäng
Kursen behandlar aktuella samhällsvetenskapliga teorier i relation till socialantropologiska frågor och samtida forskning.

Antropologiska forskningsmetoder, 7,5 högskolepoäng
Kursen behandlar antropologiska forskningsmetoder och analys, textskapande, samt etiska frågor om forskning.

Uppsats, 15 högskolepoäng
Delkursen innebär ett självständigt planerat och individuellt utfört uppsatsarbete som uppfyller grundläggande socialantropologiska vetenskapliga krav. Resultatet redovisas i skrift (uppsats). Uppsatsen förväntas vara baserad på analysen av egen empiri om ett bestämt socialt eller kulturellt fenomen.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Den första delkursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen). Den andra delskursen examineras genom en skriftligt redovisad forskningsplan för kursens uppsatsarbete i slutet av delkursen. Den tredje delkursen examineras genom ett självständigt arbete i skrift (uppsats) i slutet av delkursen. I delkursen ingår normalt även att opponera på andras uppsatser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Socialantropologi fortsättningskurs med minst 22,5 hp godkända inklusive uppsatsen.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 3, fördjupningskurs
Social Anthropology 3, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 741G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     SBA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.