Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 1, grundkurs , 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   741G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en grundläggande nivå kunna
- använda kunskap om socialantropologins grundläggande begrepp och metoder,
- använda kunskap om socialantropologins forskningsfält och tillämpningsområden,
- tillämpa ett socialantropologiskt synsätt vid studiet av sitt eget samhälle, såväl som andras,
- i skrift självständigt arbeta utifrån ett socialantropologiskt synsätt.
Kursinnehåll
Introduktion till socialantropologi, 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar det antropologiska kulturbegreppet och dess betydelse för människors vardagliga beteende, och ’deltagande observation’ som antropologisk forskningsmetod.

Kulturella och samhälleliga variationer I, 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar kulturell variation i uppfattningar om släktskap, känslor, genus och sexualitet.

Kulturell och samhälleliga variationer II, 7,5 högskolepoäng
Delkursen behandlar kulturell variation i social organisation, politiska system och ekonomi. Vikt läggs vid kulturella uppfattningar om personen och individualitet.

Samtidsfrågor i socialantropologisk belysning, 7,5 högskolepoäng
Delkursen innebär ett självständigt, individuellt arbete i skrift (uppsats), tillämpat på aktuella händelser och fenomen utifrån ett socialantropologiskt synsätt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
De tre första delkurserna examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av varje delkurs genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen). Den fjärde delkursen examineras genom ett självständigt arbete i skrift (uppsats) i slutet av delkursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 1, grundkurs
Social Anthropology 1, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 741G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SBA   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.