Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Makt, minne, motstånd, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741A05
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redovisa fördjupad kunskap om samhälls- och kulturvetenskapliga teoretiska perspektiv på kulturellt minne och motstånd inom kunskapsfältet kulturellt minne
- jämföra och kritiskt granska olika vetenskapliga perspektiv på uttrycken för makt och motstånd inom kunskapsfältet kulturellt minne
- självständigt planera, genomföra och redovisa en mindre forskningsuppgift utifrån områdets teoretiska perspektiv.
Kursinnehåll
Kursen behandlar olika samhälls- och kulturvetenskapliga begrepp, teorier och perspektiv på hur makt och motstånd uttrycks och diskuteras inom kunskapsfältet kulturellt minne. Kursen innehåller också planering, genomförande och redovisning av en mindre forskningsuppgift
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och självstudier på egen hand.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom muntligt och skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp och individuellt, dels i slutet av kursen genom en muntligt, skriftligt eller visuellt redovisad individuell uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången fördjupningskurs (30hp) inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med minst 22,5 hp avklarade, inklusive kandidatuppsats eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Makt, minne, motstånd, avancerad nivå
Power, Memory, Resistance
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 741A05      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-12-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.