Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
I fält på antropologers vis, avancerad nivå, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741A04
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- jämföra och analysera olika forskningstraditioner inom det antropologiska fältarbetet, och hur dessa utvecklats
- visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till användningen av antropologiska forskningsmetoder
- använda antropologiska fältarbetesmetoder
- visa ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt till antropologens roll i kunskapsproduktionen
Kursinnehåll
Kursen behandlar såväl teoretiska som praktiska perspektiv på det antropologiska fältarbetet. Särskild vikt läggs vid etnografins ideal, praktik och verklighet, vid den form av kunskap som skapas i det antropologiska fältarbetet, samt vid antropologens roll i detta skapande.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består av föreläsningar, seminarier, praktiska övningar samt självstudier.
Examination
Kursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom muntligt och skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp och individuellt, dels i slutet av kursen genom en muntligt, skriftligt eller visuellt redovisad individuell uppgift. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången fördjupningskurs (30hp) inom ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med minst 22,5 hp avklarade, inklusive uppsats eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
I fält på antropologers vis, avancerad nivå
In the Field the Anthropological Way
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 741A04      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.