Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741A01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna

- kritiskt diskutera och analysera sina kunskaper om huvudområdet socialantropologi, inklusive en överblick över området och fördjupade kunskaper inom vissa delar av området, samt insikt i aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete,

- självständigt identifiera och formulera frågeställningar utifrån aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom huvudområdet socialantropologi,

- självständigt kunna tillämpa fördjupade metodkunskaper- och färdigheter inom socialantropologi i planeringen och genomförandet av kvalificerade uppgifter inom givna tidsramar,

- analysera, bedöma och hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer på ett integrerat sätt, även med begränsad information,

- göra bedömningar med hänsyn till relevanta vetenskapliga, samhälleliga och etiska aspekter samt visa medvetenhet om etiska aspekter på forsknings- och utvecklingsarbete,

- identifiera sitt behov av ytterligare kunskap och ta ansvar för sin egen och ämnets kunskapsutveckling,

- i muntlig och skriftlig form kritiskt diskutera och analysera sina slutsatser och den kunskap och de argument som ligger till grund för dessa, i dialog med olika grupper i samhället, och

- kritiskt diskutera och analysera vetenskapens möjligheter och begränsningar, dess roll i samhället och människors ansvar för hur den används.
Kursinnehåll
Socialantropologi 4 är uppdelad i tre delkurser:

Socialantropologisk översikt: teman och regioner, 7,5 hp
Delkursen fokuserar på aktuellt socialantropologiskt forsknings- och utvecklingsarbete och antropologisk omvärldskunskap inom olika aktuella teman, t ex sociala organisationsformer, ekonomi, politik, genus, globalisering, migration, socialisering, identitet, hälsa, miljö, etc., och inom olika regioner av världen.

Socialantropologisk fördjupning: tema och region, 7,5 hp
Delkursen fokuserar på aktuell socialantropologisk forsknings- och utvecklingsarbete och antropologisk omvärldskunskap för uppsatsskrivande studenter, med inriktning mot det valda uppsatsämnet.

Uppsats i socialantropologi, 15 hp
Delkursen innebär ett självständigt planerat och individuellt genomfört uppsatsarbete. Arbetet ska uppfylla socialantropologiska vetenskapliga, metodologiska och etiska krav, och relatera till teoriutvecklingen inom det aktuella forskningsområdet. Arbetet redovisas i skrift i form av en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av seminarier och individuell handledning.
Examination
Delkurserna Socialantropologisk översikt samt Socialantropologisk fördjupning examineras genom skriftligt redovisade resultat av individuella arbeten, som ventileras i gemensamma seminarier där studenten försvarar sin egen och opponerar på andras skriftliga redovisning.

Delkursen Uppsats i socialantropologi innefattar ett självständigt planerat och individuellt genomfört uppsatsarbete, som redovisas i form av en uppsats. Examination av uppsatser sker genom framläggande och försvar av det egna arbetet samt opposition. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Socialantropologi fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, inklusive uppsats eller motsvarande.

Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 4, avancerad kurs
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 741A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SBA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-09-26