Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde Socialantropologi - SO2
  Kurskod   741A01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på en avancerad nivå kunna
- identifiera och diskutera teoretiska perspektiv inom ett aktuellt socialantropologiskt forskningsområde,
- använda teoretiska och praktiska kunskaper i socialantropologisk metodik,
- diskutera frågor om reflexivitet och etik i socialantropologisk forskning,
- självständigt planera, rapportera och genomföra ett vetenskapligt arbete som uppfyller socialantropologins vetenskapliga, metodologiska och etiska krav
Kursinnehåll
Socialantropologi 4 är uppdelad i två delkurser:

Aktuell forskning inom socialantropoli, 15 hp

Delkursen är relaterad till de forskningsintressen som finns inom socialantropologi vid Linköpings universitet, och kursinnehållet kan därför variera från år till år. Delkursen fokuserar på aktuella forskningsområden inom ämnet socialantropologi, inklusive metodologiska, reflexiva och etiska frågor.

Uppsats i socialantropologi, 15 hp

Delkursen innebär ett självständigt planerat och individuellt genomfört uppsatsarbete som uppfyller socialantropologiska vetenskapliga, metodologiska och etiska krav, som redovisas i skrift i form av en uppsats. Uppsatsen förväntas vara baserad på fältarbete och relatera till teoriutvecklingen inom det aktuella forskningsområdet.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg.
Examination
Den första delkursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen). Den andra delskursen examineras genom ett självständigt arbete i skrift (uppsats) i slutet av delkursen. I delkursen ingår även att opponera på andras uppsatser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Socialantropologi fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, inklusive uppsats eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 4, avancerad kurs
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 741A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SBA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-09-20