Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Socialantropologi 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Socialantropologi - SBA
Ämnesområde
  Kurskod   741A01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- uppvisa fördjupade kunskaper i socialantropologi samt förmåga att ta sig an en mindre forskningsuppgift i ämnet
Kursinnehåll
Innehållet i kursen är relaterat till de forskningsintressen som finns inom ämnet socialantropologi vid Linköpings universitet och kursen bedrivs som en gemensam inlärningsprocess.

Aktuell forskning, 15 hp
(Contemporary Research)

Kursen behandlar ett utvalt tema inom ett aktuellt forskningsområde.

Uppsats, 15 hp
(Thesis)

Delkursen innebär ett självständigt planerat och individuellt utfört uppsatsarbete som uppfyller socialantropologiska vetenskapliga krav. Resultatet redovisas i skrift (uppsats). Uppsatsen förväntas vara baserad på fältarbete och relaterad till teoriutvecklingen inom ett aktuellt forskningsområde.
Undervisning/Arbetsformer
Kursarbetet består i huvudsak av litteraturstudier på egen hand. Därtill kommer undervisning i form av föreläsningar, filmvisningar, seminarier, arbete i grupp, och individuell handledning. Seminarierna innebär i samtliga fall arbete som skall utföras i förväg. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Den första delkursen examineras dels fortlöpande inom ramen för undervisningen genom skriftligt redovisade resultat av arbete i grupp, dels i slutet av kursen genom en skriftligt redovisad individuell uppgift (hemtentamen). Den andra delskursen examineras genom ett självständigt arbete i skrift (uppsats) i slutet av delkursen. I delkursen ingår normalt även att opponera på andras uppsatser.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs genomgången Socialantropologi fördjupningskurs (30 hp) med minst 22,5 hp godkända, inklusive uppsats eller motsvarande.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Socialantropologi 4, avancerad kurs
Social Anthropology, Advanced Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 741A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Socialantropologi - SBA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SBA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-01 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.