Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   740G64
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- redogöra för och problematisera teorier om samhällsförändring med betoning på arbetets betydelse för livsvillkor och identitet
- redogöra för och kritiskt reflektera över relationer mellan olika kategoriseringar och arbete
- skriftligt och muntligt reflektera över kursens centrala begrepp och teorier inom arbete, livsvillkor och identitet.
Kursinnehåll
I kursen behandlas relationer mellan livsvillkor,arbete och identitet, utifrån samhälls- och kulturanalytiska perspektiv. Under kursen belyses relationer mellan livsvillkor, arbete och identitet i ett samhälle i förändring. Arbete diskuteras såväl i ett samtida som ett historiskt perspektiv. Vidare behandlas frågeställningar kring arbete i relation till kategoriseringar såsom genus, klass och etnicitet.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen grundar sig på studentaktiva arbetsformer. Undervisning sker genom föreläsningar, individuella och gruppvisa övningar samt handledning.
Examination
Examinationer sker såväl muntligt som skriftligt. Kursen examineras både individuellt och genom grupparbete. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs 45 godkända högskolepoäng inom samhällsvetenskap eller beteendevetenskap.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Livsvillkor - arbete - identitet, fortsättningskurs
Conditions of Life - Work - Identity, continuation course
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 740G64      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SKY   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-03-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.