Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Konflikt och konsensus i samtiden, grundkurs, 15hp
 
Kurskategori Kandidatprogrammet i Samhälls- och kulturanalys
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   740G60
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- identifiera och analysera sociala och kulturella värden i samtiden med hjälp av olika samhällsvetenskapliga perspektiv
- redogöra för kontinuitet och förändring i samtida välfärdsmodeller
- problematisera och analysera konsekvenser av olika välfärdsmodeller ur individ- såväl som samhällsperspektiv
- tillämpa kvalitativ textanalys i tolkningen av samtida empiriskt material
Kursinnehåll
Kursen belyser samtida samhällen och deras mångfald med fokus på sociala och kulturella värden inom skilda sociala praktiker. Tonvikten ligger på vardagslivets mångfald i välfärdssamhällen. Kursen behandlar vidare olika välfärdsmodellers uppkomst, framväxt och omdaning. I kursen betonas särskilt de sinsemellan relaterade dimensionerna klass, genus, etnicitet och generation och deras relation till olika välfärdsmodeller. Inom ramen för kursen orienterar sig studenterna i kvalitativ textanalys av samtida samhälls- och kulturyttringar.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen grundar sig på olika studentaktiva arbetsformer. Undervisning sker genom föreläsningar, individuella och gruppvisa övningar samt handledning. Utöver detta ska studenten utöva självstudier.
Examination
Examinationer sker såväl muntligt som skriftligt.
Kursen examineras i flera moment, både individuellt och genom grupparbete. För att bli godkänd krävs godkänt på samtliga dessa moment. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 1 (Historia A, Samhällskunskap A) samt Engelska B eller Områdesbehörighet A1 (Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Konflikt och konsensus i samtiden, grundkurs
Conflict and consensus in contemporary society
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2013-00293   Kurskod: 740G60      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-11-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.