Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Välfärd och samhälle, 7,5hp
 
Kurskategori Kandidatprogrammet i Samhälls- och kulturanalys
Huvudområde Social and Cultural Analysis - SKY
Ämnesområde Other social sciences – SA9
  Kurskod   740G52
Mål
Efter slutförd kurs skall den studerande kunna
- förstå och kritiskt reflektera over olika välfärdsmodellers uppkomst och utveckling
- jämföra, diskutera och kombinera olika perspektiv på välfärdssystem
- problematisera och kritiskt analysera konsekvenser av olika välfärdssystem ur individperspektiv såväl som ur grupp- och samhällsperspektiv
Kursinnehåll
Kursen behandlar i ett historiskt och komparativt perspektiv välfärdsstatens uppkomst, framväxt och omdaning med fokus på nordiska och europeiska förhållanden. I kursen betonas särskilt de sinsemellan relaterade dimensionerna genus, familj, ålder och etnicitet och deras relation till välfärdsstaten. Kursen fördjupar ur ett historiskt och komparativt perspektiv relationerna mellan genus, etnicitet, medborgarskap och välfärdsstat.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen grundar sig på studentaktiva former. Undervisningen sker genom föreläsningar, seminarier, individuella och gruppvisa övningar.
Examination
Examinationer sker vanligen såväl muntligt som skriftligt. Muntlig examination sker genom muntlig presentation av skriftliga uppgifter och genom aktivt deltagande i seminariediskussioner.Skriftlig examination sker genom en individuell uppgift, men kan i förekommande fall ske genom grupparbete.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.


Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Grundläggande behörighet samt Historia A, Samhällskunskap A och Engelska B alternativt Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 och Engelska 6. Områdeskurser enligt Områdesbehörighet 1.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Välfärd och samhälle
Welfare and Society
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 2009-00591   Kurskod: 740G52      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Social and Cultural Analysis - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B2X   Grundläggande     SKY   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-03-25 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01