Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Samförstånd och konflikt, fördjupning, 15hp
 
Kurskategori Kandidatprogrammet i Samhälls- och kulturanalys samt utbildningsprogrammet för samhälls- och kulturanalys
Huvudområde Samhälls- och kulturanalys - SKY
Ämnesområde Övrigt inom samhällsvetenskap - SA9
  Kurskod   740G19
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:

- analysera komplexa relationer av samförstånd och konflikt samt att anlägga ett globalt perspektiv på sådana
- förstå och redogöra för i sammanhanget centrala begrepp
- formulera forskningsproblem
- tillämpa metodologisk kompetens inom ramen för kursen främst i fråga om textanalys
Kursinnehåll
Kursen behandlar samförstånd och konflikt i både ett nationellt och internationellt perspektiv. De grundläggande begreppen problematiseras och teoretiska perspektiv från olika forskningsområden presenteras och diskuteras. Inom ramen för internationella relationer analyseras, såväl historiskt som i samtidsperspektiv, förutsättningar för krig men också för samförstånd och samarbete. Kursens frågeställningar utgår från ett samspel mellan utveckling på det nationella och internationella planet där svenska skeenden sätts in i ett övergripande globalt perspektiv. Övergripande tendenser i dagens internationella och svenska utveckling analyseras, t ex i termer av nationell och etnisk konflikt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen grundar sig på studentaktiva arbetsformer. Undervisning sker därmed exempelvis genom föreläsningar, individuella och gruppvisa övningar samt handledning. Om internationella utbytesstudenter medverkar i kursen ges föreläsningar och vissa seminarier på engelska.
Examination
Examinationer sker vanligen såväl muntligt som skriftligt. Muntlig examination sker genom muntlig presentation av gruppexaminationsuppgifter och deltagande i diskussionen om uppgifterna. Skriftlig examination sker genom en individuell uppgift såväl som genom grupparbete. Kursen examineras i flera moment. För att bli godkänd krävs godkänt på flera dessa moment.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs förutom grundläggande behörighet den särskilda behörighet som krävs för tillträde till kandidatprogrammet Samhälls- och kulturanalys. Därutöver krävs 105 godkända hp inom Samhälls- och kulturanalys.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Samförstånd och konflikt, fördjupning
Negotiation and Conflict
 
Kursansvarig är: ISV - Institutionen för samhälls och välfärdsstudier
           
Dnr: 988/06-41   Kurskod: 740G19      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Samhälls- och kulturanalys - SKY          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     SKY   SA  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.