Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spekulativ fiktion - visioner om det hållbara samhället I, grundnivå, 7,5hp
 
Kurskategori
Huvudområde Kultur- och mediegestaltning
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   739G39
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- använda kunskaper om hur det hållbara samhället gestaltats i spekulativ fiktion i Västerlandet från antiken till början av 1900 talet, insatt i sitt globala, sociala och kulturella sammanhang.
- använda kunskaper om textanalys, och idé- och kulturhistoriska metoder och arbetssätt.
- demonstrera förmåga att analysera och problematisera idéfrågor formulerade i skilda tider och inom olika traditioner.
- uppvisa färdighet i att bedöma och analysera texter, bilder och artefakter inom det idé- och kulturhistoriska området.
Kursinnehåll
Kursen behandlar frågor om det hållbara samhället och det goda livet gestaltat i spekulativ fiktion (särskilt inom genrer som utopi, dystopi och science fiction). Vilka visioner om hur samhället ska organiseras har haft betydelse för idédebatten idag? Hur har människor i olika tider formulerat och försökt förverkliga ett hållbart samhälle? Ett särskilt fokus kommer att läggas vid hur miljö, plats och rumslighet gestaltas i spekulativ fiktion, exempelvis stadslandskap. Genomgående i kursen är det idé- och kulturhistoriska perspektivet, för att få en förståelse för diskussionen idag och dess rötter.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av föreläsningar, lärarledda seminarier, filmvisningar samt arbete i grupp eller individuellt. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen innefattar skriftliga och muntliga redovisningar. Stor vikt läggs vid aktiv medverkan i seminarier och gruppredovisningar. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

30 hp godkända inom humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spekulativ fiktion - visioner om det hållbara samhället I, grundnivå
Speculative Fiction and Visions of the Sustainable Society I, basic course
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 739G39      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och mediegestaltning          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.