Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utställningen – teori, praktik och gestaltning, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur- och mediegestaltning
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   739G38
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- uppvisa kompetens inom kultur och mediegestaltning med särskilt avseende på utställningsmediets premisser och kontext
- tillämpa och utveckla it-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer med avseende på utställningsproduktion
- utnyttja de nya möjligheter till exempelvis tvärmediala produktioner som digitaliseringen av produktionstekniken och sammansmältningen mellan medier och IT har öppnat
- demonstrera fördjupade färdigheter gällande konceptutveckling och presentation av en utvecklad utställningsproduktion
- utnyttja teoretiskt och empiriskt stoff från vetenskapens kunskapsbibliotek samt vetenskapliga undersökningsmetoder
- arbeta självständigt i projektform, utveckla kunnande, kreativitet och problemlösningsförmåga
- redogöra för central problematik gällande utställningsverksamhet i förhållande till uppdragsgivare och målgrupper
- redogöra för och kritiskt analysera utställningspraktikens kulturpolitiska och samhälleliga uppdrag
- redogöra för en utställningsproduktions olika aspekter och faser samt syntetisera hur kunskapsproduktion, rumslig gestaltning och medieformer är delar i en producentkompetens,
-redogöra för och kritiskt reflektera över och värdera utställningsproducentens yrkesroll och förhållningssätt i relation till andra yrkeskategorier och samhällelig kontext
- uppvisa kunskaps- och gestaltningsteoretiska insikter samt fördjupad förmåga till idéutveckling och produktion inom digitala audio-/film-/rumsliga medier.
Kursinnehåll
Kursen kopplar samman praktik, gestaltning och forskning. De fyra delkurserna fokuserar på hur utställningar kan formulera och vidareutveckla teman. Koncept och idéutveckling är centralt. Utifrån olika nivåer och perspektiv granskas förutsättningar och villkor för arbetet att skapa, utveckla och genomföra en utställningsproduktion. En viktig del av kursen är att granska och analysera de olika påverkansmekanismer som formar arbetsprocessen och slutresultatet i produktionen av en utställning.

Kursen är förankrad i kompetenser hos utställningsproducenter, konstnärer, akademiska forskare och lärare. Den drivs i nära samarbete med museer och andra utställningsproducerande institutioner i framför allt Norrköping. Kursen innehåller övningar i tvärmedial gestaltning – rum, video, audio och digitala medier. Kursens fyra delkurser knyter alla samman frågor om hur utställningsproducenter och andra utställningsmakare formulerar och vidareutvecklar teman, idéer och koncept, den tekniska, rumsliga, mediala och organisatoriska realiseringen av dessa samt utställningsmediets samhälleliga och historiska kontexter och villkor.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras. Undervisningen sker främst i form av seminarier, föreläsningar, workshops, och laborationer. Utöver detta förväntas den studerande utöva självstudier.
Examination
Examinationen sker genom
- ett genomfört självständigt medialt projektarbete som presenteras i muntlig form med stöd av digitala medier samt en skriftlig presentation och reflektion där processen och resultatet analyseras utifrån de verktyg som kursen introducerat.
Projektet ventileras vid ett oppositionsseminarium
- kunskapsöversikter, rapporter och andra skriftliga inlämningsuppgifter;
- aktivt deltagande i diskussioner vid seminarier samt i produktionsmoment och tillämpningsövningar.
Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60 hp godkända inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande, alternativt 12 månaders dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst halvtid inom kultur/information/medier/konst/konsthantverk, samt godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utställningen – teori, praktik och gestaltning, grundkurs
Exhition - Theory, Practice and Design
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 739G38      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och mediegestaltning          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.