Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kulturproduktion och samverkan, grundnivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur- och mediegestaltning
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   739G37
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- tillämpa och utveckla användningssätt för it-baserad produktionsteknik inom såväl linjära som icke-linjära gestaltningsformer
- utnyttja nya möjligheter till exempelvis tvärmediala produktioner som digitaliseringen av produktionstekniken och sammansmältningen mellan medier och IT har öppnat
- ha erfarenhet av kultur- och medieproducerande verksamhet samt att arbeta utifrån ett tydligt formulerat produktionstekniskt baserat gestaltningskoncept
- förstå relationen mellan innehållsligt perspektiv, form och gestaltningsaspekter samt offentliggörande och publik kontakt.
-förstå hur kunskap genereras och formleras i skärningspunkten mellan vetenskaplig och gestaltande kunskap
- uppvisa kunskaps- och gestaltningsteoretiska insikter samt förmåga till produktion inom digitala audio-/film-/rumsliga medier.
- arbeta inom olika gestaltningsformer och här kunna utnyttja de nya möjligheter till exempelvis tvärmediala produktioner som digitaliseringen av produktionstekniken och sammansmältningen mellan medier och IT har öppnat.
- arbeta med samarbetspartners, andra t ex producenter, curatorer och forskare eller mot en presenterande publik institution
- tillsammans med andra projektdeltagare genomföra del av ett kvalificerat vetenskapligt/medialt undersöknings- och gestaltningsprojekt utifrån en tydlig roll baserad på tidigare kunskapsbakgrund.
-delta i en kunskaps- och gestaltningsprocess i samspel med forskare, kultur och medieproducenter och publika kanaler/institutioner.
- arbeta med ett större digitalt baserat gestaltnings/produktionsprojekt under en längre period
- diskutera och formulera sig runt ett pågående och avsluta ett sådant projekt.
- förstå och förhålla sig till problem och konflikt.
- bemästra logistiska och resursmässiga förutsättningar och lösningar för projektet
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och betonar växelspelet och tvärbelysningen mellan å ena sidan gestaltning inom kommunikativa och interaktiva medier som en tekniskt underbyggd, skapande och konstnärlig process och å andra sidan undersökande arbete utifrån kultur-, samhälls- och medieteoretiska aspekter. Medialt ligger fokus på interaktiva och kommunikativa medier, dvs. IT- baserade auditiva, visuella och rumsliga medier. Inom ett tvärmedialt arbetssätt, där digital produktionsteknik utgör den tekniska plattformen för gestaltningsformer som på olika sätt inbegriper virtuella rum, rörliga bilder, ljud, text och stillbild, förankras gestaltningsarbetet i tekniskt, konstnärligt, design- och produktionsmässigt grundade kunskapstraditioner. I studiet är gestaltning och produktion förankrat i en samverkanskontext i förhållande till externa, publika och mediala kulturinstitutioner och aktörer, samt till forskningsaktörer som behandlar de för kursen relevanta vetenskapliga perspektiven. Kursen fokuserar också skapandet, upprätthållandet och formerandet av olika kunskaper, teoretiska, gestaltande och tekniska, och
växelspelet mellan dessa i produktionsprocessen. Studenten arbetar inom ett projekt under kursens gång som integrerar ett tekniskt gestaltande med ett koncept och innehållsarbete som sker i samverkan med forskning och med
externa kulturaktörer. Studenten kommer således ingå i en produktionsprocess som syftar till publicering/offentliggörande för publik. Studenten utvecklar en roll inom ramen för produktionen, som formuleras och avgränsas beroende på tidigare kompetenser och förkunskaper och som anpassas till det aktuella projektets inriktning. Möjliga roller är
- deltagande i produktionsteam för innehållsproduktion.
- producentroll i spännvidden mellan innehållsproduktion, teknisk produktion och gestaltning, konceptbeskrivning,
formgivning, marknadsföring.

Huvuddelen av arbetet sker i samverkan där studenten planerar sin tid och utvecklar projektet och dess presentation tillsammans med samverkanspartners. Kursens arbetsformer innefattar redovisning och gestaltning av kunskapsinnehåll i ett flertal digitala, audiovisuella och rumsligt gestaltande tekniker. Detta innefattar att utifrån en egen kunskapsbakgrund och rollval kunna delta i produktion av kunskapsinnehåll; gestaltning och förmedling av sådant innehåll via deltagande i idéutveckling och genomförande till färdiga produktioner.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där teoretiska studier, egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom ramen för en produktion i samverkan med externa partners inom kultur- och mediefältet. Undervisningen sker främst i form av handledning men stöds också genom seminarier, föreläsningar, workshops, och laborationer. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer. Kursen indelas i fyra delar:
Pilotgestaltning, 7,5 hp. Forskningsbaserat innehåll och idéutvecklig samt dess tekniska gestaltning/konceptualisering
Gestaltningens praktiska och tekniska utformning, 7,5 hp. Gestaltningsteknik med inriktning mot frågor om medieteknik, kommunikation, form och publik interaktion.
Genomförande och produktion, 7,5 hp. Tekniskt, rumsligt, audiovisuellt produktionsarbete
Publikmöte, marknadsföring, teknisk dokumentation, 7,5 hp.
Examination
Examinationen omfattar studentens mediala arbete utifrån dennes roll och en bedömning av projektarbetet som helhetsprocess. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

60 hp godkända inom humanistiska, samhällsvetenskapliga, konstnärliga eller it-/medietekniskt orienterade ämnen eller motsvarande, alternativt 12 månaders dokumenterad yrkeslivserfarenhet motsvarande minst halvtid inom
kultur/information/medier/konst/konsthantverk, samt godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kulturproduktion och samverkan, grundnivå
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 739G37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och mediegestaltning          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-15 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.