Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   739G36
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- delta i, eller skapa ett eget avgränsat konstnärlig eller mediabaserat projekt.
- presentera en god förståelse för konstnärliga projekt, dess underliggande koncept och den kontext som de skall presenteras i.
- arbeta i grupp, eller individuellt med ett större projekt under en längre period.
- arbeta med andra konstnärer/producenter och/eller mot en presenterande institution (t.ex galleri eller museum).
- förstå samtidskonstens kommunikativa uttrycksformer och hur dess underliggande koncept hur dessa kan appliceras i ett eget eller grupp projekt
- hantera modern mediateknik.
Kursinnehåll
Arbetet sker i individuellt eller i grupp och ger stort utrymme för den individuella studenten att utveckla kreativa, konceptuella, tekniska, mediala och konstnärliga kunskaper. I denna projekt utvecklar studenter aspekter av sin personliga färdighet med målet att de skall kunna appliceras på såväl konstnärliga, som icke-konstnärliga processer, vilket ställer höga krav på tidigare erfarenhet av konstnärliga projekt och egensinnighet. Kursen är laborativ och praktisk. Studenterna arbetar inom tydligt formulerade ramar och utvecklar och presenterar ett gemensamt projekt i dialog med lärare. Projektet har som mål att inspirera sin publik och skall reflektera runt koncept som kritikalitet, poesi, kulturell kontext, teknik, form och innehåll och bör presenteras offentligt i samband med kursens avslutande. Arbetet utvecklas under översikt av lärare, men en stor del av arbetet är fritt och självständigt, där eget ansvar och initiativ premieras. Ingen fastställd kurslitteratur ingår utan skräddarsys till projektet i den mån det är nödvändigt. Studenten uppmuntras att hitta externa sponsorer och arbeta mot näringsliv och lokala medier för att marknadsföra sitt projekt. Kursen innehåller ofta men inte uteslutande en internationell aspekt. Redovisad god kunskap i engelska i tal och skrift är föredömligt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom ett projektarbete. Studentens arbete inom kursen bedrivs i projektgrupper. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer, och gruppindelningen kan fastställas av kursledningen i dialog med de studerande. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner, föreläsningar, individuella textuppgifter och workshops. Kursens arbetsformer innefattar också redovisning och gestaltning av kunskapsinnehåll i ett flertal digitala, audiovisuella och rumsligt gestaltande tekniker.
Examination
Examinationen betonar aktivt deltagande i seminarier och omfattar även produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Antingen minst 30 hp i ett ämne i något av områdena kultur/samhälle/medier/medieteknik/IT eller minst ett års dokumenterad yrkesverksamhet inom kultur/information/medier.
Vidare ska sökande ha godkända kunskaper i svenska, engelska eller franska. För franska gäller modersmål, franska steg 7 eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Tvärmedial gestaltning och samtidskonst, fortsättningskurs
Cross Media Production and Contemporary Art
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 739G36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     KMU   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-05-22 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.