Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ljudkultur 2 - fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur- och mediegestaltning
Ämnesområde Övrigt inom tvärvetenskap - TV9
  Kurskod   739G33
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för utvecklingen inom ett speciellt avgränsat ljudmedieområde.
- bearbeta och sammanställa ljud till en helhet utifrån en bestämd intention.
- gestalta med ljud utifrån någon speciell vald tillämpning.
- formulera, utveckla och slutföra ett mindre projekt, i relation till olika utövare inom ljudområdet som t ex tonsättare, filmare, arkitekter, radioproducenter, utställningsproducenter, ljudtekniker.
- muntligt och skriftligt redogöra för detta ljudprojekt utifrån olika valda aspekter
- skriftligt redogöra för olika uppfattningar om ljud som tecken, gestaltning och kulturellt fenomen i växelverkan med olika uttrycksformer.
Kursinnehåll
Kursen behandlar den växande betydelsen av ljud i dagens kultur och det offentliga ljudlandskapet.

Kursen tar upp olika olika ljudområden som ljudkonst, elektro-akustisk musik, akustisk design, urban noise och soundscape (ljudskap).
Ljud som tecken och kommunikation, ljud i olika medier såsom radio, film, utställning, mm.

Kursen är laborativt upplagd och betonar växelspelet mellan å ena sidan produktions- och gestaltningsarbete inom ljud som tekniskt underbyggd process, och å andra sidan vetenskapliga - historiska och teoretiska - perspektiv på ljud som kultur.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är varierande och studentaktiva. Föreläsningar och seminarier om olika ljudkulturer och ljudmedier, varvas med fördjupningsuppgifter, praktiska produktionsövningar samt analys av ljud och ljuddramaturgi.
Den fördjupade nivån på kursen innebär möjligheten att fördjupa sig inom någon särskild del av ljudmedieområdet. Detta sker i form av särskilt anpassade fördjupningsuppgifter, men även genom att utföra ett projektarbete. Detta kan vara i samarbete med andra studenter eller i samverkan med någon extern verksamhet. Fokus ligger på ett projekt med praktisk produktion. Inriktningen är valbar till något speciellt avgränsat ljudmedieområde.
I projektet ingår även en teoretisk fördjupning i form av essä- och rapportskrivande.
Studerande, enskilt och i grupp, träffar handledare regelbundet för fortlöpande uppföljning under kursen och projektarbetet. Detta kan även innebära speciella seminarier och workshops.
Examination
Examination sker genom redovisning och presentation av ett publicerbart eller externt förankrat projektarbete. Detta sker skriftligt och muntligt, samt genom presentation av ljudande produktionsmaterial. Examinationen omfattar produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen i projektarbetet. I detta ingår även reflektion och analys över det egna arbetet.
Examinationen sker även genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och övningar. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången, avslutad grundkurs i Ljudkultur (30hp). Eller studier motsvarande minst 30 hp, inom ljudmedier, ljuddesign, ljudkonst eller annan ljudproduktion.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ljudkultur 2 - fördjupningskurs
Sonic Culture 2
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 739G33      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och mediegestaltning          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
B   Grundläggande       TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-03-25 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.