Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, grundnivå, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde Kulturvetenskap - KV2
  Kurskod   739G32
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för utvecklingen på ljudområdet, inom skilda fält som musik, film, radio, ljudkonst, soundscapes.
- redogöra för de historiska sambanden, estetiskt och teknologiskt, mellan olika ljudkulturer och den praxis som råder inom skilda ljudområden.
- formulera och arbeta inom ett projekt, i relation till olika utövare inom ljudområdet som tonsättare, filmare, arkitekter, radioproducenter, utställningsproducenter, ljudtekniker.
- behärska grunderna för att arbeta med ljudproduktion - inspelning och redigering.
- redogöra för ljud som tecken, gestaltning och kulturellt fenomen i växelverkan med olika uttrycksformer.
Kursinnehåll
Kursen behandlar den växande betydelsen av ljud i dagens kultur och det offentliga ljudlandskapet.

Kursen tar upp olika ljudområden som ljudkonst, elektro-akustisk musik,akustisk design, urban noise och soundscape. Ljud som tecken och kommunikation, ljud i olika medier såsom radio, film, utställning, mm.

Kursen är laborativt upplagd och betonar växelspelet mellan å ena sidan produktions- och gestaltningsarbete inom ljud som tekniskt underbyggd process, och å andra sidan vetenskapliga - historiska och teoretiska - perspektiv på ljud som kultur.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna är varierande och studentaktiva. Föreläsningar och seminarier om olika ljudkulturer varvas med lyssningsövningar, analys av ljud och ljuddramaturgi.

Dessutom bedrivs under hela kursens gång undervisning i det praktiska handhavandet av ljud. Detta sker i ljudlaborationer och workshops gällande inspelning, redigering, publicering på Internet, mm.

Studerande ges uppgiften att i mindre grupp formulera och genomföra ett produktionsinriktat projektarbete inom något ljudområde. Här kan finnas möjlighet till att göra externt förankrade projekt i regionen.

Projektet genomförs med fortlöpande handledning och redovisas i form av muntlig presentation, skriftlig analys samt genom presentation av ljudande produktionsmaterial.


Examination
Examination sker genom redovisning och presentation av produktionsinriktat projektarbete. Detta sker skriftligt och muntligt samt genom presentation av ljudande produktionsmaterial. Examinationen omfattar produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen i projektarbetet.
Examinationen sker även genom aktivt deltagande i seminarier, workshops och övningar.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Ljudkultur - Ljudlandskap och skapande av ljud, grundnivå
Sonic culture - soundscapes and the making of sound
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 739G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     KMU   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-01-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.