Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Att arbeta med verkligheten: dokumentärfilmens historia, teori och praktik, grund, 30hp
 
Kurskategori Single Subject Course
Huvudområde Kultur- och mediegestaltning
Ämnesområde Kulturvetenskap - KV2
  Kurskod   739G31
Mål
Kursinnehåll
Undervisning/Arbetsformer
Examination
Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Att arbeta med verkligheten: dokumentärfilmens historia, teori och praktik, grund
Working With 'The Real': Documentary Film History, Theory and Practice, basic
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 739G31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur- och mediegestaltning          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.