Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Visuell gestaltning och det samtida konstbegreppet, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739G21
Mål
Kursen som är laborativ syftar till att den studerande skall kunna:
- använda kunskaper om och färdigheter i visuell gestaltning och skapande som gestaltningsverktyg.
- kritiskt reflektera över det samtida konstbegreppet och dess roll i samhället.
- koppla samman kunskaper om det samtida konstbegreppet med egna erfarenheter av och konkret projektarbete med visuell gestaltning.
- individuellt, eller mindre grupp skapa ett eller flera konstverk med målet att inspirera sin publik att reflektera runt sin egen liv och situation.
Kursinnehåll
Kursens tyngdpunkt ligger på den studerandes eget skapande arbete där utvecklandet av ett eget projekt står i centrum. Detta projekt förankras i en orientering kring de konstnärliga gestaltningsmöjligheter som finns på en konstscen. Arbetet är främst fokuserat på process och förståelse, snarare än på produktion. Frågor kommer exempelvis att röra sig runt samtidskonsten ur ett historiskt perspektiv, tendenser i samtiden, konstnärlig process och presentationer av konstnärskap. Studenten uppmuntras att hitta externa sponsorer och projekt av en internationell karaktär understöds och prioriteras. Redovisad god kunskap i engelska i tal och skrift är föredömligt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är laborativ och bygger på studentaktiv pedagogik inom konstnärligt arbete. Kursen fokuserar på i gestaltandet med två− och tre dimensioner, där det finns stort utrymme för att arbeta med digitala tekniker. Projektet avslutas med ett tematiskt gestaltningsprojekt som bör redovisas i form av en visuell lösning på en bestämd plats. Kursen innehåller gruppdiskussioner med genomgångar, föreläsningar och seminarier och understryker dialogen och samarbetets roll i samtidskonsten. Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där egna undersökningar och eget arbete integreras inom projektet. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner och workshops, samt teknisk och konstnärlig apparatur utifrån individuella behov.
Examination
Examinationen betonar aktivt deltagande i seminarier och omfattar även produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

30 hp eller motsvarande.
Vidare ska sökande ha godkända kunskaper i svenska, engelska eller franska.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Visuell gestaltning och det samtida konstbegreppet, fortsättningskurs
Visual Arts Production and Concepts of Contemporary Art
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 739G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     KMU   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2009-11-09