Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Visuell gestaltning och det samtida konstbegreppet, fortsättningskurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739G21
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- använda kunskaper om och färdigheter i visuell gestaltning och skapande som gestaltningsverktyg
- kritiskt reflektera över det samtida konstbegreppet
- koppla samman kunskaper om det samtida konstbegreppet med egna erfarenheter av och konkret projektarbete med visuell gestaltning
Kursinnehåll
Kursens tyngdpunkt ligger på den studerandes eget skapande arbete där producerandet av ett eget projekt står i centrum. Detta projekt förankras i en orientering kring de konstnärliga gestaltningsmöjligheter som finns på en konstscen. Ämnena kommer exempelvis att röra sig runt samtidskonsten ur ett historiskt perspektiv, tendenser i samtiden, konstnärlig process och presentationer av konstnärskap.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är laborativ och bygger på studentaktiv pedagogik inom konstnärligt arbete. Kursen inleds med en grundläggande introduktion i gestaltandet med två- och tredimensionella övningar, för att sedan avslutas med ett tematiskt gestaltningsprojekt som skall redovisas i form av en visuell lösning på en bestämd plats. Parallellt varvas gruppdiskussioner med genomgångar, föreläsningar och seminarier. Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom projektet. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, seminarier och workshops, samt teknisk och konstnärlig apparatur.
Examination
Examinationen betonar aktivt deltagande i seminarier och omfattar även produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

30 hp eller motsvarande.
Vidare ska sökande ha godkända kunskaper i svenska, engelska eller franska:
För svenska och engelska gäller kunskaper motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå: vilket innebär Svenska minst 2 åk/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS (eller motsv), och Engelska minst 2 åk/etapp 2/Engelska A, TOEFL; pappersbaserat med minst 500p/datorbaserat med minst 173p/internetbaserat med minst 61p (eller motsv).
För franska gäller modersmål, Franska steg 7 (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Visuell gestaltning och det samtida konstbegreppet, fortsättningskurs
Visual Arts Production and Concepts of Contemporary Art
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 739G21      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     KMU   TE  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.