Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Utställningen som medium, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Kultur och mediegestaltning - KMU
Ämnesområde
  Kurskod   739G08
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- delta i, eller skapa ett eget avgränsat konstnärlig eller mediabaserat projekt med mål att inspirera och berika sin tilltänkta publik.
- presentera en god förståelse för konstnärliga projekt, dess underliggande koncept och den kontext som de skall presenteras i.
- arbeta i grupp, eller individuellt med ett större projekt under en längre period och kontinuerligt utveckla förståelse för dess process och mål.
- arbeta med andra konstnärer/producenter och/eller mot en presenterande institution (t.ex galleri eller museum).
- förstå samtidskonstens kommunikativa uttrycksformer och hur dess underliggande koncept och hur dessa kan appliceras i ett eget eller grupp projekt.
Kursinnehåll
Kursen är laborativ och praktisk där studenterna inom tydligt formulerade ramar kommer att utveckla och presentera ett gemensamt projekt. Arbetet sker i individuellt eller i grupp och ger stort utrymme för den individuella studenten att utveckla kreativa, konceptuella, tekniska, mediala och konstnärliga kunskaper och aspekter av sin personliga färdighet. Projektet bör presenteras offentligt i samband med kursens avslutande. Arbetet utvecklas under översikt av lärare, men en stor del av arbetet är fritt och självständigt, där eget ansvar och initiativ premieras. Ingen fastställd kurslitteratur ingår utan skräddarsys till projektet i den mån det är nödvändigt. Studenten uppmuntras att hitta externa sponsorer och arbeta mot näringsliv och lokala medier. Kursen innehåller ofta men inte uteslutande en internationell aspekt. Redovisad god kunskap i engelska i tal och skrift är föredömligt.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen är upplagd för att främja studentaktiva arbetssätt där egna undersökningar och eget gestaltande arbete integreras inom ett projektarbete. Studentens arbete inom kursen bedrivs i projektgrupper. Arbetssättet betonar god samarbetsförmåga i olika konstellationer, och gruppindelningen kan fastställas av kursledningen i dialog med de studerande. Studenternas arbete stöds genom olika former av lärarledd verksamhet: framför allt handledning men också, gruppdiskussioner, föreläsningar, individuella textuppgifter och workshops.
Examination
Examinationen betonar aktivt deltagande i seminarier och omfattar även produktionsprocessen såväl som den färdiga produktionen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Antingen minst 30 hp i ett ämne (på grundnivå eller fortsättningsnivå) i något av områdena kultur/samhälle/medier/medieteknik/IT eller
minst ett års dokumenterad yrkesverksamhet inom kultur/information/medier.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
För franska gäller modersmål, Franska steg 7 (eller motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Utställningen som medium
The Exhibition as a Medium
 
Kursansvarig är: ISAK - Institution för studier av samhällsutveckling och kultur
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 739G08      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Kultur och mediegestaltning - KMU          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     KMU   TE  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-02-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2009-11-09