Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Visuell kultur, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Övriga ämnen - ÖÄA
Ämnesområde Kulturvetenskap - KV2
  Kurskod   739G07
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- redogöra för den samtida visuella kultur där konst, design, reklam och vetenskapliga bilder är en väsentlig del,
- redogöra för de olika tekniker såsom måleri, film, fotografi och mixed media, som är knutna till framställning av den visuella kulturens studieobjekt,
- ha utvecklat färdighet i att bestämma och beskriva bilder och byggnader i tal och skrift, liksom en förtrogenhet med olika metoder för tolkning och analys,
- redogöra för den visuella kulturens olika uttrycksformer globalt och lokalt genom utifrån skilda perspektiv
- använda kunskaper om den visuella estetiska och funktionella egenskaper där bland annat gruppidentitet, genus, etnicitet och kulturell tillhörighet utgör utgångspunkt.
Kursinnehåll
Kursen är uppdelad på tre delkurser. Kursen behandlar centrala teoretiska och metodologiska perspektiv inom ämnet. Studierna innefattar såväl en begreppsdefinition som de kulturella, ekonomiska och samhälleliga betingelser som styr relationen mellan olika medier. Inom ramen för kursen studeras även den visuella kulturens kommunikationsformer utifrån ett både subjektivt som kollektivt perspektiv.

Det visuella fältet, 7,5 hp
Kursen innehåller en introduktion av de teoretiska och metodiska aspekterna och visar även på de begreppsdefinitioner som är nödvändiga för ett grundläggande studium av den visuella kulturen.


Bild och makt, 7,5 hp
Delkursen behandlar bildområdet utifrån ett maktperspektiv som ligger till grund för bildanalyser av olika material. Temana utgår från samhälleliga föreställningar exempelvis inom genusområdet. Studenten skall kunna tillämpa analyserna på eget insamlat material och presentera detta i seminarieform.


Essä, 15 hp
Studenten ska inom ramen för denna delkurs enskilt, eller i par, skriva en essä i ett relevant ämne som bestäms i samråd med handledaren.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen utgörs av föreläsningar, gruppövningar och handledningsseminarier. Seminarier och studiebesök är obligatoriska moment och deltagande krävs för att bli godkänd på kursen. Utöver detta sk den studerande utöva självstudier.
Examination
Delkurserna examineras separat genom salsskrivningar, hemskrivningar och/eller gruppuppgifter, samt genom aktivt deltagande vid obligatoriska moment. Essän examineras genom framläggning och opposition vid ett obligatoriskt seminarium.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.
Förkunskap

Minst 60 godkända högskolepoäng inom ett ämne.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Visuell kultur, fördjupningskurs
Visual Culture
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 739G07      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Övriga ämnen - ÖÄA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     ÖÄA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-06-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.